View All Vacancies

Goruchwyliwr Arholiad/ Examination Invigilator

Student Programme Centre

Location:  Wrecsam/Wrexham
Salary:  £8.75 per hour
Closing Date:  Wednesday 25 July 2018
Reference:  1718094

Swydd Achlysurol

(I gynorthwyo gydag arholiadau'r Brifysgol trwy gydol y flwyddyn)

Mae gan y Brifysgol gronfa o oruchwylwyr sy'n cynorthwyo gydag arholiadau’r Brifysgol  trwy gydol y flwyddyn. Ar hyn o bryd mae'n recriwtio i gynyddu'r gronfa hon.

Bydd goruchwylwyr yn cynorthwyo'r Prif Arolygwyr a'r Swyddog Asesu gyda threfniadau’r arholiadau, gan sicrhau y cydymffurfir â gweithdrefnau a rheoliadau'r Brifysgol ac y cynhelir uniondeb y broses asesu. Bydd hyn yn cynnwys monitro myfyrwyr i osgoi camymddygiad academaidd a sicrhau bod diogelwch arholiadau'n cael ei gynnal bob amser.

Mae gofyn bod gan oruchwylwyr sgiliau cyfathrebu a threfnu rhagorol. Bydd angen iddynt hefyd allu deall a gweithredu gweithdrefnau a rheoliadau'r Brifysgol. Byddai sgiliau iaith Gymraeg yn ddymunol.

Bydd profiad blaenorol o oruchwylio arholiadau neu weithgaredd tebyg yn fanteisiol ond bydd hyfforddiant yn cael ei ddarparu a bydd yn orfodol.. 

Mae prif gyfnodau arholi'r Brifysgol fel a ganlyn a disgwylir i ymgeiswyr fod ar gael ar gyfer y mwyafrif o'r cyfnodau hyn:

Wythnos 13 Awst 2018

Wythnos 21 Ionawr 2019

Wythnosau 13 a 20 Mai 2019

Wythnos 12 Awst 2019

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Kate Cleaver, Cofrestrydd Cynorthwyol: Asesu, k.cleaver@glyndwr.ac.uk 01978 293031 neu Elen Weston, Swyddog Asesu  e.weston@glyndwr.ac.uk - 01978 293142. 

Mae'r gallu i gyfathrebu yn Gymraeg yn ddymunol ar gyfer y swydd hon. 

I wneud cais yn Gymraeg cysyllwch a’r adran Adnoddau Dynol (jobs@glyndwr.ac.uk neu 01978 294407) am ffurflen gais.


Casual Position

(To assist with University examinations throughout the year)

The University has a pool of invigilators who assist with University examinations throughout the year.  It is currently recruiting to increase this pool.

Invigilators will assist the Chief Invigilators and Assessment Officer with examination arrangements, ensuring that University procedures and regulations are complied with and the integrity of the assessment process is maintained. This will involve monitoring of students to avoid academic misconduct and ensuring the security of examinations is maintained at all times.

Invigilators are required to have excellent communication and organisational skills. They will also need to be able to understand and apply the University’s procedures and regulations. Welsh language skills would be desirable.

Previous experience of invigilating examinations or similar activity will be advantageous but training will be provided and will be mandatory. 

The main University exam periods are as follows and applicants will be expected to be available for the majority of these periods:

Week of 13 August 2018

Week of 21 January 2019

Weeks of 13 and 20 May 2019

Week of 12 August 2019

For further information, please contact Kate Cleaver, Assistant Registrar: Assessment, k.cleaver@glyndwr.ac.uk 01978 293031 or Elen Weston, Assessment Officer e.weston@glyndwr.ac.uk - 01978 293142. 

The ability to communication in Welsh is desirable for this postFurther details:    Swydd Ddisgrifiad/Job Description    
Email details to a friend

Wrexham Glyndwr University is an equal opportunities employer and positively encourages applications from suitably qualified and eligible candidates and will ensure applicants will not be discriminated against due to their protected characteristics under the Equality Act 2010. The University will make all efforts to meet your access requirements, please contact our Human Resources Team as soon as possible to discuss any adjustments you may need.

We welcome applications in Welsh and English. Any applications submitted in Welsh will not be treated less favourably than applications submitted in English.


Job Notifications

Login