View All Vacancies

Swyddog Datblygu Prosiect/ Project Development Officer

Menter/Enterprise

Location:  Wrecsam/Wrexham
Salary:  £24,286 to £28,100 per annum pro rata
Closing Date:  Monday 25 June 2018
Reference:  1718102-2

Swydd dros dro tan fis Chwefror 2020, 32 awr yr wythnos. 

Ystyrir rhannu swydd.

Bu Prifysgol Glyndwr Wrecsam yn llwyddiannus yn ei chais prosiect drwy Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru. Nod y prosiect hwn yw datblygu clystyrau o fusnesau garddwriaeth sy'n ymwneud ag estyn oes silff cynnyrch a lleihau gwastraff cynaeafu.

Bydd y Swyddog Datblygu Prosiect yn gyswllt â busnesau a rhanddeiliaid eraill, gan drefnu digwyddiadau a hyfforddiant a chynnal y gronfa ddata o randdeiliaid.

Mae'r swydd hon yn swydd newydd bwysig yn y diwydiant garddwriaeth yng Nghymru ac mae'n gyfle gwych i ddatblygu strategaethau cadwyni cyflenwi. 

Am ragor o wybodaeth am y gwaith sy'n digwydd ym Mhrifysgol Glyndwr Wrecsam, ewch i:

www.glyndwr.ac.uk/ 

Am ragor o fanylion, cysylltwch â Laura Gough, e-bost: l.gough@glyndwr.ac.uk 

Mae sgiliau iaith Gymraeg yn ddymunol ar gyfer y swydd hon.

Disgwylir i gyfweliadau gael eu cynnal ddydd Mercher 11 Gorffennaf 2018.

I wneud cais yn Gymraeg cysyllwch a’r adran Adnoddau Dynol (jobs@glyndwr.ac.uk neu 01978 294407) am ffurflen gais.

Ariennir y swydd hon yn rhannol drwy Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru 2014-2020 a gyllidwyd gan Lywodraeth Cymru a’r Undeb Ewropeaidd.Temporary position until February 2020, 32 hours per week

Job share considered.

Wrexham Glyndwr University has been successful in its project application through the Welsh Government Rural Communities - Rural Development Programme 2014-2020, which is funded by the European Agricultural Fund for Rural Development and the Welsh Government. The aim of this project is to develop clusters of horticulture businesses involved in increasing product shelf life and reducing harvest waste.

The Project Development Officer will provide liaison with businesses and other stakeholders, organising events and training and maintaining the stakeholder database.

This post is an important new role in the Welsh horticulture industry and represents a significant opportunity to develop the strategies of supply chains.

For further information about the work taking place in Wrexham Glyndwr University, see:

www.glyndwr.ac.uk

For further details please contact Laura Gough, email: l.gough@glyndwr.ac.uk 

Welsh language skills are desirable for this post.

Please be aware that interviews are being scheduled for Wednesday 11th July 2018.

This post is part-funded through the Welsh Government Rural Communities -Rural Development Programme 2014-2020, which is funded by the Welsh Government and the European Union. 

Further details:    Swydd Ddisgrifiad/Job Description    
Email details to a friend

Wrexham Glyndwr University is an equal opportunities employer and positively encourages applications from suitably qualified and eligible candidates and will ensure applicants will not be discriminated against due to their protected characteristics under the Equality Act 2010. The University will make all efforts to meet your access requirements, please contact our Human Resources Team as soon as possible to discuss any adjustments you may need.

We welcome applications in Welsh and English. Any applications submitted in Welsh will not be treated less favourably than applications submitted in English.


Job Notifications

Login