View All Vacancies

Swyddog Digidol/Digital Officer

Digidol/Digital

Location:  Wrecsam/Wrexham
Salary:  £28,936 to £33,518
Closing Date:  Sunday 12 August 2018
Reference:  1718105-2

Swydd Llawn-amser

Os ydych chi’n byw ac yn bod i farchnata digidol – rydym eisiau clywed gennych!

Mae Prifysgol Glyndwr Wrecsam yn chwilio am Swyddog Digidol profiadol, creadigol ac egnïol i ddatblygu, gweithredu, tracio ac optimeiddio ein hymgyrchoedd digidol ar draws pob sianel ddigidol.  

Mae'r Swyddog Digidol yn swydd annatod, yn gweithio mewn amgylchedd amrywiol a chyflym sy'n gyfrifol am ddiffinio, cyflwyno a monitro hysbysebu digidol, Adwords, y we, SEO, cyfryngau cymdeithasol, e-bost a safleoedd trydydd parti. Dylech fod yn Ardystiedig gan Google Adwords, meddu ar amgyffrediad cadarn o offer a strategaethau marchnata digidol cyfredol, meddu ar sgiliau ysgrifennu rhagorol a'r gallu i lunio ymgyrchoedd digidol ar-lein trawiadol.

Gan weithio gyda'r Rheolwr Digidol a chydweithwyr perthnasol, byddwch yn chwarae rhan hanfodol wrth gefnogi cyflwyno a gwerthuso ymgyrchoedd a gweithgarwch digidol aml-sianel sy’n arwain yn y sector ac sy’n lleoli ymgysylltiad yn effeithiol ac yn ei hyrwyddo er mwyn i’r brifysgol gyflawni prif amcanion ac yn cryfhau brand ac enw da’r brifysgol.

Bydd deiliad y swydd yn datblygu, yn cefnogi ac yn cyflawni yn effeithiol nifer o brosiectau ac ymgyrchoedd sy’n dangos effaith trwy ddadansoddi data ar draws ac yn erbyn cyfraddau ymgysylltu, trosi a chadw, gan ddarparu Enillon ar Fuddsoddiad [ROI] ac adrodd. Byddwch yn dangos profiad o ran datblygu a chynhyrchu negeseuon sy’n gyson â’r brand o ansawdd uchel, trwy ysgrifennu a sgiliau prawfddarllen rhagorol.
Byddwch yn hunan-ddechreuwr rhagweithiol sydd â sgiliau cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig rhagorol, gydag ymagwedd drefnus a thrylwyr gyda phrofiad cryf o reoli data. Mae'r swydd hon yn gofyn am allu profedig i flaenoriaethu, cwrdd â therfynau amser tynn, i achub y blaen a gweithio heb oruchwyliaeth agos. Mae gofyn eich bod wedi arfer â gweithio gydag ystod eang o randdeiliaid mewnol ac allanol, a meddu ar sgiliau diplomyddol a pherswadiol i weithio'n dda o fewn y tîm.

Mae'r tîm digidol yn rhan o adran ganolog CMRA (Cyfathrebu, Marchnata, Recriwtio a Derbyn) y Brifysgol a disgwylir i ddeiliad y swydd gyfrannu at y tîm ehangach, gan ddarparu cefnogaeth i weithgareddau recriwtio a marchnata myfyrwyr, gan gynnwys diwrnodau/nosweithiau agored.

Cyfweliadau - wythnos yn dechrau 20 Awst 2018

NODER NA DDERBYNNIR CV ONIS CYFLWYNIR GAN FFURFLEN GAIS WEDI’I CHWBLHAU.

MAE SGILIAU IAITH GYMRAEG YN DDYMUNOL AR GYFER Y SWYDD HON.

I wneud cais yn Gymraeg, cwblhewch y ffurflen atodedig a'i dychwelyd at jobs@glyndwr.ac.uk
Full-time position

If you live and breathe digital marketing – we want to hear from you!

Wrexham Glyndwr University are seeking an experienced, creative and energetic Digital Officer to develop, implement, track and optimise our digital campaigns across all digital channels.  

The Digital Officer is an integral role, working in a varied and fast-paced environment responsible for defining, delivering and monitoring digital advertising, Adwords, web, SEO, social media, email and third party sites. You should be Google Adwords Certified, have a strong grasp of current digital marketing tools and strategies, have excellent writing skills and the ability to put together eye-catching online digital campaigns.

Working with the Digital Manager and relevant colleagues you will play a crucial role in supporting the delivery and evaluation of sector leading, multi-channel digital campaigns and activity that effectively position and drive engagement for the university to achieve key objectives and strengthening the university’s brand and reputation.

The role holder will actively develop, support and deliver multiple projects and campaigns demonstrating impact through data analysis across and against engagement and conversion retention rates, providing ROI and reporting. You will demonstrate experience in the development and production of high quality on brand messages, through excellent writing and proof reading skills.

You will be a proactive self-starter with excellent oral and written communication skills, with a methodical, thorough and organised approach with strong data management experience. This role requires a proven ability to prioritise, meet tight deadlines, to take the initiative and work without close supervision. You will have be used to working with a broad range of internal and external stakeholders, and possess diplomatic and persuasive skills to work well within the team.

The digital team is part of the central University CMRA (Communications, Marketing, Recruitment and Admissions) department and the post-holder will be expected to contribute to the wider team, providing support to student recruitment and marketing activities including open days/evenings.

Interviews - week commencing 20 August 2018

PLEASE NOTE CVs WILL NOT BE ACCEPTED UNLESS ACCOMPANIED BY A COMPLETED APPLICATION FORM.

WELSH LANGUAGE SKILLS ARE DESIRABLE FOR THIS POST.Further details:    Ffurflen Gais Gymraeg     Swydd Ddisgrifiad/Job Description    
Email details to a friend

Wrexham Glyndwr University is an equal opportunities employer and positively encourages applications from suitably qualified and eligible candidates and will ensure applicants will not be discriminated against due to their protected characteristics under the Equality Act 2010. The University will make all efforts to meet your access requirements, please contact our Human Resources Team as soon as possible to discuss any adjustments you may need.

We welcome applications in Welsh and English. Any applications submitted in Welsh will not be treated less favourably than applications submitted in English.


Job Notifications

Login