View All Vacancies

Swyddog Prosiect GO Wales AtWE Project Officer

Careers and Employability

Location:  Wrecsam/Wrexham
Salary:  £24,285 to £28,098 per annum pro rata
Part time
Closing Date:  Sunday 29 July 2018
Reference:  1718130

Rhan-amser 18.5 awr yr wythnos 

Tymor Penodol i 31 Rhagfyr 2021 

Mae Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd Prifysgol Glyndwr Wrecsam yn dymuno recriwtio Swyddog Prosiect Profiad Gwaith profiadol.

Cenhadaeth ac amcanion y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yw meithrin datblygiad graddedigion perthnasol, annibynnol, cystadleuol sydd â ffocws ar y dyfodol ac sy’n barod i ddod yn rhan o’r gweithlu graddedig yn lleol,  yn genedlaethol ac yn fyd-eang. Mae'r Gwasanaeth yn darparu gwybodaeth, cyngor ac arweiniad gyrfaol i fyfyrwyr a graddedigion. Mae'n darparu arweiniad ar brofiad gwaith a chyfleoedd lleoliadau, cyflogaeth lawn-amser i raddedigion a chyflogaeth ran-amser i fyfyrwyr,  gwirfoddoli, ymgysylltu a rhwydweithio â chyflogwyr ac amrywiaeth eang o ddarparwyr cyfleoedd.

Mae'r prosiect hwn wedi'i gynllunio i leihau nifer y myfyrwyr sydd mewn perygl o beidio â bod mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant (NEET) wrth adael addysg uwch (AU). Mae'n ceisio mynd i'r afael â'r mater a nodir yn y Fframwaith Dilyniant Ieuenctid bod “amgylchiadau economaidd a phersonol yn peri heriau enfawr i ddilyniant i rai grwpiau o bobl ifanc”

Mae'r swydd yn cynnwys gweithio ochr yn ochr â'r Swyddog Prosiect llawn amser a'r Cynorthwy-ydd Gweinyddol i gyflawni'r prosiect cyflogadwyedd myfyrwyr hwn. I ddarparu cymorth un-i-un i fyfyrwyr sy'n profi heriau i sicrhau gwaith ystyrlon pan fyddant yn graddio, ac i ddod o hyd i gyfleoedd profiad gwaith iddynt gynyddu eu cyflogadwyedd. Mae'r swydd angen rhywun sydd â lefel uchel o sylw i fanylion, profiad o weithio i dargedau a marchnata trwy gyfryngau cymdeithasol. 

Bydd deiliad y swydd wedi cael ei addysgu i lefel Gradd ac yn meddu ar wybodaeth o MS Office.

I drafod y swydd yn anffurfiol, cysylltwch â Karen Lennox 01978 293240 neu drwy e-bost k.lennox@glyndwr.ac.uk

Ariennir y prosiect hwn gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Gymdeithasol Ewrop

Am fwy o fanylion am y prosiect ewch i www.gowales.co.uk 

Dyddiad cau: 29 Gorffennaf 2018

Mae'r gallu i gyfathrebu yn Gymraeg yn ddymunol ar gyfer y swydd hon. 

I wneud cais yn Gymraeg cysyllwch a’r adran Adnoddau Dynol (jobs@glyndwr.ac.uk neu 01978 294407) am ffurflen gais.Part time 18.5 hours per week 

Fixed Term to 31st December 2021 

Wrexham Glyndwr University‘s Careers & Employability Service is seeking to recruit an experienced Work Experience Project Officer.

The Careers & Employability Service’s mission and objectives are to foster the development of relevant, independent, competitive and future-focussed graduates who are ready to become a part of the graduate workforce locally, nationally and globally. The Service provides careers information, advice and guidance to students and graduates. It provides guidance about work experience and placement opportunities, full time graduate and part time student employment, volunteering, engagement and networking with employers and a wide variety of opportunity providers.

This project is designed to reduce the number of students who are at risk of being not in education, employment or training (NEET) on leaving higher education (HE). It seeks to address the issue identified in the Youth Progression Framework that “economic and personal circumstances present some groups of young people with huge challenges to progression”

The role involves working alongside the full time Project Officer and the Administration Assistant to deliver this student employability project. To provide one-to-one support to students who experience challenges to securing meaningful work when they graduate, and to source work experience opportunities for them to build their employability. The role requires someone with a high level of attention to detail, experience of working to targets and marketing through social media. 

The post holder will be educated to Degree level and knowledge of MS Office.

To discuss the post informally contact Karen Lennox 01978 293240 or via email k.lennox@glyndwr.ac.uk

This project is funded by Welsh Government and the European Social Fund 

For more details about the project visit www.gowales.co.uk 

Closing date: 29th July 2018

The ability to communication in Welsh is desirable for this post.

Further details:    Swydd Ddisgrifiad/Job Description    
Email details to a friend

Wrexham Glyndwr University is an equal opportunities employer and positively encourages applications from suitably qualified and eligible candidates and will ensure applicants will not be discriminated against due to their protected characteristics under the Equality Act 2010. The University will make all efforts to meet your access requirements, please contact our Human Resources Team as soon as possible to discuss any adjustments you may need.

We welcome applications in Welsh and English. Any applications submitted in Welsh will not be treated less favourably than applications submitted in English.


Job Notifications

Login