View All Vacancies

Ymgynghorydd Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd/ Careers and Employability Adviser

Careers and Employability

Location:  Wrecsam/Wrexham
Salary:  £27,616 to £30,165 per annum
Part time
Closing Date:  Wednesday 22 August 2018
Interview Date:  Wednesday 29 August 2018
Reference:  1718147

Mae'r swydd hon yn 0.8

Mae'r Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd ym Mhrifysgol Glyndwr Wrecsam yn chwilio am Ymgynghorydd Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd creadigol a phrofiadol i ymuno â'n tîm deinamig o weithwyr proffesiynol. Byddwch yn cydweithio ar draws Prifysgol Glyndwr Wrecsam  i ddarparu gwybodaeth, cyngor a chyfarwyddyd i ddarpar fyfyrwyr, myfyrwyr presennol a graddedigion i'w galluogi i wneud dewisiadau gyrfaol gwybodus, i gynyddu eu dyheadau a chyrraedd eu potensial.

Mae'r tirlun Gyrfaoedd AU mewn gyfnod o newid ac mae dealltwriaeth o hyn yn hanfodol i'r rôl. Byddwch hefyd yn gyfathrebwr hyderus a all dangos hygrededd o flaen cynulleidfaoedd amrywiol ac yn gallu bod yn gyfforddus yn cyflwyno i grwpiau mawr.

Bydd yr Ymgynghorydd Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yn gyfrifol am ddarparu gwasanaethau gwybodaeth, cyngor a chyfarwyddyd mewn cynllunio gyrfa, sgiliau cyflogadwyedd a phrofiad gwaith, lleoliadau ac interniaethau. Bydd gan y swydd gyfrifoldebau gweithredol am arwain a chyflwyno ystod o weithgareddau cyflogadwyedd gan gynnwys cyngor un i un, sesiynau dysgu datblygu gyrfaoedd, adnoddau ar-lein a gweithgareddau eraill sy'n gysylltiedig â chyflogadwyedd. Bydd codi proffil cynllunio gyrfa a chyflogadwyedd yn agwedd allweddol ar y swydd a bydd disgwyl i ddeiliad y swydd weithio mewn dull sy’n seiliedig ar waith tîm ledled y gwasanaeth er mwyn sicrhau ymagwedd integredig at ddatblygu Bywyd Myfyrwyr a Campws a a diwallu anghenion cymorth cyflogadwyedd y myfyrwyr, gan gynyddu'r lefelau o ymgysylltu a chynrychioli arfer gorau yn y sector. Bydd y swydd hon yn adrodd i'r Rheolwr Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Mae cymhwyster gyrfaoedd cydnabyddedig h.y. DipCG/QCG/QCF Lefel 6/CEIGHE Ôl-raddedig mewn cyfarwyddyd gyrfaool yn hanfodol, yn ogystal â dealltwriaeth dda o'r cyfleoedd dysgu a gweithio lleol a chenedlaethol sydd ar gael i raddedigion ac ôl-raddedigion. Byddwch chi wedi cael profiad blaenorol o weithio mewn cyfarwyddyd gyrfaoedd yn ddelfrydol o fewn y sector Addysg Bellach neu Addysg Uwch.

Mae'r gallu i gyfathrebu yn Gymraeg yn ddymunol ar gyfer y swydd hon. 

Am wybodaeth cysylltwch â Karen Lennox, e-bost- k.lennox@glyndwr.ac.uk neu ffoniwch - 01978 293240 

I wneud cais yn Gymraeg, cwblhewch y ffurflen atodedig a'i dychwelyd at jobs@glyndwr.ac.uk

Mae Prifysgol Glyndwr Wrecsam yn gyflogwr cyfle cyfartal sy'n annog ceisiadau gan ymgeiswyr cymwys sydd â chymwysterau priodol, a bydd yn sicrhau na fydd unrhyw wahaniaethu yn erbyn ymgeiswyr yn sgil eu nodweddion gwarchodedig dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010. Bydd y Brifysgol yn gwneud pob ymdrech i gwrdd â'ch gofynion mynediad, cysylltwch â'n Tîm Adnoddau Dynol cyn gynted ag y bo modd i drafod unrhyw addasiadau y bydd eu hangen arnoch.


This post is 0.8 FTE

The Careers and Employability Service at Wrexham Glyndwr University is seeking a creative and experienced Careers and Employability Adviser to join our dynamic team of professionals. You will work collaboratively and across Wrexham Glyndwr University to deliver information, advice and guidance to prospective, current students and graduates to enable them to make informed career choices, raise their aspirations and reach their potential.

The HE Careers landscape is under a period of change and an understanding of this is critical to the role. You will also be a confident communicator who can gain credibility in front of varied audiences and be comfortable presenting to large groups

The Careers and Employability Adviser will be responsible for providing information, advice and guidance services in career planning, employability skills and work experience, placements and internships. The post will have operational responsibilities for leading and delivering a range of employability activities including one-to-one advice, careers development learning sessions, online resources and other employability related activities. Raising the profile of career planning and employability skills will be a key aspect of the role and the post holder will be expected to work in a team-based approach across the service to ensure an integrated approach to the development of Student and Campus Life and meeting the employability support needs of the student body, increasing levels of engagement and represent best practice in the sector. This post will report to the Careers and Employability Manager

A recognised careers qualification i.e. DipCG/QCG/QCF Level 6/Post Graduate CEIGHE in careers guidance is essential, as is a good understanding of the local and national learning and work opportunities available to graduates and postgraduates. You will have had previous experience of working in careers guidance preferably within further or Higher Education sector.

The ability to communicate in Welsh is desirable for this post..

For information contact Karen Lennox, email- k.lennox@glyndwr.ac.uk or telephone- 01978 293240 

Further details:    Ffurflen Gais Gymraeg     Swydd Ddisgrifiad/Job Description    
Email details to a friend

Wrexham Glyndwr University is an equal opportunities employer and positively encourages applications from suitably qualified and eligible candidates and will ensure applicants will not be discriminated against due to their protected characteristics under the Equality Act 2010. The University will make all efforts to meet your access requirements, please contact our Human Resources Team as soon as possible to discuss any adjustments you may need.

We welcome applications in Welsh and English. Any applications submitted in Welsh will not be treated less favourably than applications submitted in English.


Job Notifications

Login