View All Vacancies

Darlithydd Seiberddiogelwch/Rhwydweithiau Cyfrifiadurol/Lecturer in Cyber Security/Computer Networks

Computing

Location:  Wrecsam/Wrexham
Salary:  £35,211 to £38,460 per annum
Closing Date:  Sunday 30 September 2018
Reference:  1718150

Llawn amser, Parhaol

Mae cyfle cyffrous wedi codi ar gyfer Darlithydd sy’n arbenigo mewn cyfrifiadura i ymuno â’n cyfadran; rhywun sy’n gallu ysbrydoli dysg a chynorthwyo gyda datblygiad y cwricwlwm. Mae Cyfadran y Celfyddydau, Gwyddoniaeth a Thechnoleg wedi ymrwymo i ddatblygu addysg ac ymchwil o safon uchel sy’n sail i newid trawsnewidiol a rhagoriaeth, ac yn cyfrannu atynt.

Rydym yn awyddus i benodi Darlithydd Cyfrifiadura ysgogol sydd â’r gallu i ennyn diddordeb ac ysbrydoli, a chyda phrofiad o addysgu o fewn y sector addysg uwch. 

Mae’r maes pwnc Cyfrifiadura yn ffurfio rhan allweddol o Gyfadran y Celfyddydau, Gwyddoniaeth a Thechnoleg. Rydym yn cynnig ystod gyffrous o gyrsiau sy’n cyd-fynd ag anghenion y rheiny sy’n dymuno dechrau neu wneud cynnydd yn eu gyrfaoedd cyfrifiadura a TG. Mae grwp pwnc Cyfrifiadura yn cyflwyno rhaglenni ar lefelau amrywiol i fyfyrwyr llawn amser, prentisiaid a myfyrwyr eraill, gyda gwahanol fodelau cyflwyno. 

Bydd disgwyl i ddeiliad y swydd arwain y rhaglenni BSc Seiberddiogelwch a Rhwydweithio a chyfrannu at raglenni eraill fel sy’n briodol. Gan roi damcaniaeth, ymchwil a phrofiad ar waith, bydd deiliad y rôl yn cyflwyno dysgu ddiddorol, addysgiadol, o safon uchel i’n hystod o ddysgwyr, a bydd gan yr unigolyn cywir y sgiliau mentora i’w cefnogi nhw i gyflawni eu potensial. 

Hoffem glywed gan unigolion sy’n gallu cyfathrebu ac ennyn diddordeb myfyrwyr ar bob lefel, gan gynnau eu brwdfrydedd am y maes pwnc. Rydym hefyd eisiau clywed gan bobl sydd â dyheadau, syniadau ymchwil, a meddwl cydweithredol. 

Os yw hyn yn swnio’n debyg i chi - ymgeisiwch gan ddefnyddio’r ffurflen gais. 

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 30 Medi 2018. Cynghorir ymgeiswyr i wneud cais yn gynnar gan ein bod yn cadw’r hawl i gau cyfnod ymgeisio am swydd cyn y dyddiad cau os cawn nifer fawr o geisiadau. 

I wneud cais yn Gymraeg, cwblhewch y ffurflen atodedig a'i dychwelyd at jobs@glyndwr.ac.uk

NODER NA DDERBYNNIR CVs ONI BAI YR ANFONIR NHW GYDA FFURFLEN GAIS WEDI’I CHWBLHAU.

Er nad yw’r gallu i siarad Cymraeg a chynnig cefnogaeth academaidd a bugeiliol trwy gyfrwng y Gymraeg yn ogystal â marcio a darparu adborth yn Gymraeg yn faen prawf hanfodol, mae’n ddymunol. 

Mae Prifysgol Glyndwr Wrecsam yn gyflogwr cyfle cyfartal sy'n annog ceisiadau gan ymgeiswyr cymwys sydd â chymwysterau priodol, a bydd yn sicrhau na fydd unrhyw wahaniaethu yn erbyn ymgeiswyr yn sgil eu nodweddion gwarchodedig dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010. Bydd y Brifysgol yn gwneud pob ymdrech i gwrdd â'ch gofynion mynediad, cysylltwch â'n Tîm Adnoddau Dynol cyn gynted ag y bo modd i drafod unrhyw addasiadau y bydd eu hangen arnoch.

Rydym yn croesawu ceisiadau yn y Gymraeg a'r Saesneg. Ni chaiff unrhyw geisiadau a gyflwynir yn y Gymraeg eu trin yn llai ffafriol na'r ceisiadau a gyflwynir yn y Saesneg.

Full time, Permanent

An exciting opportunity has arisen for a Lecturer specialising in computing to join our faculty, someone who can inspire learning and assist with the development of the curriculum. The Faculty of Arts, Science and Technology is committed to growing high quality education and research that informs and contributes to transformational change and excellence.

We are looking to appoint a motivated, engaging, and inspiring Computing Lecturer with experience of teaching within higher education.

The Computing subject area forms a key part of the Faculty of Arts, Science and Technology. We offer an exciting range of courses that are aligned to the needs of those who wish to begin or progress their computing & IT careers. The subject group of Computing delivers programmes at various levels to full-time, apprentice and other students, with different delivery models. 

The post-holder will be expected to lead on the BSc Cyber Security & Networking programmes and contribute to other programmes as appropriate. Drawing on theory, research and experience, the role holder will deliver high quality, engaging and informative learning to our range of learners, and the right person will also have the mentoring skills to support them to achieve their potential.

We would like to hear from individuals that are able to communicate and engage students at all levels, igniting their passion for the subject area. We also want to hear from people with aspiration, research ideas, and collaborative thinking.

If this sounds like you – please do apply using the application form.

Closing date for receipt of applications is 30 September 2018. Applicants are advised to apply early as we reserve the right to close a vacancy prior to the closing date if a high number of applications are received.

PLEASE NOTE CV’S WILL NOT BE ACCEPTED UNLESS ACCOMPANIED BY A COMPLETED APPLICATION FORM.

The ability to speak Welsh and offer academic and pastoral support through the medium of Welsh as well as marking and providing feedback in Welsh whilst not an essential criterion is desirable.

Further details:    Swydd Ddisgrifiad/Job Description     Ffurflen Gais Gymraeg    
Email details to a friend

Wrexham Glyndwr University is an equal opportunities employer and positively encourages applications from suitably qualified and eligible candidates and will ensure applicants will not be discriminated against due to their protected characteristics under the Equality Act 2010. The University will make all efforts to meet your access requirements, please contact our Human Resources Team as soon as possible to discuss any adjustments you may need. 

We welcome applications in Welsh and English. Any applications submitted in Welsh will not be treated less favourably than applications submitted in English.


Job Notifications

Login