View All Vacancies

Gweinyddwr y Gyfadran/Faculty Administrator

Faculty Business Management

Location:  Wrecsam/Wrexham
Salary:  £20,989 to £23,557 per annum pro rata
Part time
Closing Date:  Friday 31 August 2018
Reference:  FA1

Rhan Amser (0.6), Parhaol

Mae Cyfadran y Gwyddorau Cymdeithasol a Bywyd ym Mhrifysgol Glyndwr Wrecsam yn awyddus i recriwtio Gweinyddwr Cyfadran profiadol i adrodd i Reolwr Busnes y Gyfadran, i ddarparu cymorth CP [PA] i'r Deon c i ymgymryd â swyddogaethau ysgrifenyddol yn ôl y gofyn. 

Disgwylir i'r ymgeisydd llwyddiannus reoli eu hamser eu hunain o fewn swyddfa brysur a  chyflawni ystod eang o dasgau swyddfa a dyletswyddau ysgrifenyddol cyffredinol, wrth sicrhau bod Deon, Deoniaid Cyswllt a Rheolwr Busnes y Gyfadran yn ymwybodol o fusnes perthnasol.

Byddwch yn meddu ar sgiliau trefnu, cyfathrebu a rhyngbersonol ardderchog ac yn meddu ar y gallu i ddatblygu a chynnal systemau effeithlon. Byddwch yn gallu gweithio gan ddefnyddio’ch menter eich hun yn ogystal ag fel rhan o dîm ehangach.

Byddwch wedi cael eich addysgu hyd at lefel HND, yn ddelfrydol mewn cymhwyster gweinyddiaeth, TG, Busnes.

Am ragor o fanylion, cysylltwch â Melanie Jackson melanie.jackson@glyndwr.ac.uk

Gwybodaeth Ychwanegol 

Mae Cyfadran y Gwyddorau Cymdeithasol a Bywyd ym Mhrifysgol Glyndwr Wrecsam yn darparu amgylchedd dysgu sy'n galluogi myfyrwyr i ymgysylltu ag addysgu ysbrydoledig a rhagoriaeth ymchwil gymhwysol, gan alluogi myfyrwyr i ddod yn raddedigion sy'n trawsnewid bywydau, sefydliadau a chymunedau yn eu sector.

Mae'r Gyfadran yn frwd dros anghenion cymdeithas ac yn ymroddedig i sicrhau bod pob cyfle ar gael i'n myfyrwyr a'n graddedigion wneud gwahaniaeth go iawn i bobl a diwydiant.

Mae datblygu sgiliau a phrofiad ymarferol mewn sefyllfaoedd bywyd go iawn yn allweddol i bob un o'n rhaglenni. Caiff ein myfyrwyr eu hannog i herio confensiwn a gweithio mewn ffordd arloesol wrth iddynt archwilio'r damcaniaethau, y syniadau a'r technegau diweddaraf sy'n ysgogi datblygiad parhaus yn eu sector sy’n rhoi ein graddedigion ar ben ffordd i ddod yn arweinwyr yfory.

Defnyddir cyfoeth profiad y Gyfadran mewn diwydiant ac ymarfer i gynghori sefydliadau yn y rhanbarth ac ymhellach i ffwrdd. Mae'r partneriaethau hyn yn allweddol i gefnogi dilyniant a datblygiad ein myfyrwyr a gyrfaoedd ein graddedigion.

I wneud cais yn Gymraeg, cwblhewch y ffurflen atodedig a'i dychwelyd at jobs@glyndwr.ac.uk

Mae'r gallu i gyfathrebu yn Gymraeg yn ddymunol ar gyfer y swydd hon. 

Mae Prifysgol Glyndwr Wrecsam yn gyflogwr cyfle cyfartal sy'n annog ceisiadau gan ymgeiswyr cymwys sydd â chymwysterau priodol, a bydd yn sicrhau na fydd unrhyw wahaniaethu yn erbyn ymgeiswyr yn sgil eu nodweddion gwarchodedig dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010. Bydd y Brifysgol yn gwneud pob ymdrech i gwrdd â'ch gofynion mynediad, cysylltwch â'n Tîm Adnoddau Dynol cyn gynted ag y bo modd i drafod unrhyw addasiadau y bydd eu hangen arnoch.

Rydym yn croesawu ceisiadau yn y Gymraeg a'r Saesneg. Ni chaiff unrhyw geisiadau a gyflwynir yn y Gymraeg eu trin yn llai ffafriol na'r ceisiadau a gyflwynir yn y Saesneg.


Part Time (0.6), Permanent

The Faculty of Social and Life Sciences at Wrexham Glyndwr University is looking to recruit an experienced Faculty Administrator to report to the Faculty Business Manager, provide PA support to the Dean and undertake secretarial functions as required. 

The successful candidate will be expected to manage their own time within a busy office and carry out a wide range of general office tasks and secretarial duties, whilst keeping the Dean, Associate Deans and Faculty Business Manager aware of relevant business.

You will possess excellent organisation, communication and interpersonal skills and have the ability to develop and maintain efficient systems. You will be competent operating using your own initiative as well as part of a wider team.

You will be educated to HND level preferably within an Administration, IT, Business qualification.

For further details please contact Melanie Jackson melanie.jackson@glyndwr.ac.uk

Additional Information 

The Faculty of Social and Life Sciences at Wrexham Glyndwr University provides a learning environment which allows for students to engage with inspirational teaching and applied research excellence, enabling students to become graduates who transform lives, organisations and communities in their sector.

The Faculty is passionate about the needs of society and dedicated to ensuring every opportunity is available for our students and graduates to make a real difference to people and industry.

Gaining practical skills and experience in real life situations is key to all our programmes. Our students are encouraged to challenge convention and work innovatively as they explore the latest theories, ideas and techniques that drive continuous development within their sector putting our graduates on a path to become the leaders of tomorrow.

The Faculty’s wealth of experience in industry and practice is used to advise organisations in the region and further afield. These partnerships are key to supporting the progression and development of our students and graduates’ careers

The ability to communicate in Welsh is desirable for this post.

Further details:    Ffurflen Gais Gymraeg     Swydd Ddsgrifiad/Job Description    
Email details to a friend

Wrexham Glyndwr University is an equal opportunities employer and positively encourages applications from suitably qualified and eligible candidates and will ensure applicants will not be discriminated against due to their protected characteristics under the Equality Act 2010. The University will make all efforts to meet your access requirements, please contact our Human Resources Team as soon as possible to discuss any adjustments you may need.

We welcome applications in Welsh and English. Any applications submitted in Welsh will not be treated less favourably than applications submitted in English.


Job Notifications

Login