View All Vacancies

Swyddog Ymgysylltu a Chydlynu Cyfadran/Faculty Engagement and Liaison Officer

Faculty Business Management

Location:  Wrecsam/Wrexham
Salary:  £29,515 to £34,189 per annum
Closing Date:  Friday 28 September 2018
Reference:  FELO

1 swydd yng Nghyfadran y Celfyddydau, Gwyddoniaeth a Thechnoleg- Llawn amser, Parhaol

1 swydd yng Nghyfadran y Gwyddorau Cymdeithasol a Bywyd- Llawn amser, Parhaol

Mae'r Cyfadrannau'n dymuno penodi Swyddogion Ymgysylltu a Chydlynu Cyfadrannol sy'n gryf eu cymhelliant ac yn ysgogol (1 ym mhob Cyfadran) i fod yn gyfrifol am gydlynu'r gwaith o weithredu cynlluniau gweithredol marchnata a recriwtio'r Cyfadrannau. Gan weithio gyda Rheolwyr Busnes y Gyfadran ac Arweinwyr Rhaglenni bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn sicrhau bod gweithgarwch yn cefnogi'r gwaith o gyflawni'r amcanion ar draws recriwtio myfyrwyr, ymgysylltu/cydlynu ag ysgolion/colegau a rhanddeiliaid eraill.

Bydd deiliaid y swyddi yn darparu cyswllt hanfodol rhwng y Cyfadrannau a marchnata canolog i gasglu a defnyddio data recriwtio a gwybodaeth am y farchnad yn effeithiol, i gydgysylltu digwyddiadau recriwtio ac i ddatblygu deunyddiau marchnata.

Bydd yr ymgeiswyr llwyddianus yn feddylwyr cadarnhaol, yn gyfathrebwyr rhagorol, yn hyddysg yn y dasg o recriwtio a marchnata llwyddiannus ym maes addysg uwch, ac yn gwbl abl i ennyn brwdfrydedd ac ysbrydoli ymgeiswyr am waith Cyfadran y Celfyddydau, Gwyddoniaeth a Thechnoleg a Chyfadran y Gwyddorau Cymdeithasol a Bywyd yma yng Nglyndwr.

Gwybodaeth ychwanegol 

Gall Cyfadran y Celfyddydau, Gwyddoniaeth a Thechnoleg ym Mhrifysgol Glyndwr Wrecsam olrhain traddodiad arloesi yn y Celfyddydau a’r Gwyddorau yn ôl i Ysgol Gwyddoniaeth a Chelf Wrecsam a agorwyd am y tro cyntaf yn 1887. Mae'r Gyfadran yn grwp arloesol o unigolion sy'n cael eu hysgogi gan yr awydd gefnogi a datblygu'r diwydiannau creadigol a thechnolegol trwy arbenigedd a dyfeisgarwch. Croesewir myfyrwyr i amgylchedd cyd-greu, lle mae profiad ymarferol yn cefnogi pob agwedd ar addysgu a dysgu, boed hynny drwy'r cyfleusterau cyfoes yn y Brifysgol i greu senarios realistig, neu drwy ymweliadau â diwydiant, astudiaethau neu gystadlaethau. Mae gwaith ymchwil a chydweithredu trawsddisgyblaethol yn gyffredin rhwng adrannau ac mae amrywiaeth eang o arbenigeddau yn bodoli yn y Gyfadran.

Mae Cyfadran y Gwyddorau Cymdeithasol a Bywyd ym Mhrifysgol Glyndwr Wrecsam yn darparu amgylcedd dysgu sy’n galluogi i fyfyrwyr ymgysylltu ag addysgu ysbrydoledig a rhagoriaeth ymchwil gymhwysol, gan alluogi myfyrwyr i ddod yn raddedigion sy'n trawsnewid bywydau, sefydliadau a chymunedau yn eu sector. Mae'r Gyfadran yn frwd dros anghenion cymdeithas ac yn ymroddedig i sicrhau bod pob cyfle ar gael i'n myfyrwyr a'n graddedigion wneud gwahaniaeth go iawn i bobl a diwydiant. Mae datblygu sgiliau a phrofiad ymarferol mewn sefyllfaoedd bywyd go iawn yn allweddol i'n holl raglenni. Anogir ein myfyrwyr i herio confensiwn a gweithio mewn ffordd arloesol wrth iddynt archwilio'r damcaniaethau, y syniadau a'r technegau diweddaraf sy'n ysgogi datblygiad parhaus yn eu sector gan roi ein graddedigion ar lwybr i ddod yn arweinwyr yfory. Defnyddir cyfoeth profiad y Gyfadran mewn diwydiant ac ymarfer i gynghori sefydliadau yn y rhanbarth ac ymhellach i ffwrdd. Mae'r partneriaethau hyn yn allweddol i gefnogi dilyniant a datblygiad gyrfaoedd ein myfyrwyr a'n graddedigion.

I wneud cais yn Gymraeg, cwblhewch y ffurflen atodedig a'i dychwelyd at jobs@glyndwr.ac.uk

Mae'r gallu i gyfathrebu yn Gymraeg yn ddymunol ar gyfer y swydd hon.

Mae Prifysgol Glyndwr Wrecsam yn gyflogwr cyfle cyfartal sy'n annog ceisiadau gan ymgeiswyr cymwys sydd â chymwysterau priodol, a bydd yn sicrhau na fydd unrhyw wahaniaethu yn erbyn ymgeiswyr yn sgil eu nodweddion gwarchodedig dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010. Bydd y Brifysgol yn gwneud pob ymdrech i gwrdd â'ch gofynion mynediad, cysylltwch â'n Tîm Adnoddau Dynol cyn gynted ag y bo modd i drafod unrhyw addasiadau y bydd eu hangen arnoch.

Rydym yn croesawu ceisiadau yn y Gymraeg a'r Saesneg. Ni chaiff unrhyw geisiadau a gyflwynir yn y Gymraeg eu trin yn llai ffafriol na'r ceisiadau a gyflwynir yn y Saesneg.


1 post in the Faculty of Arts, Science and Technology- Full time, Permanent

1 post in the Faculty of Social and Life Sciences- Full time, Permanent

The Faculties are seeking to appoint highly motivated and motivational Faculty Engagement and Liaison Officers (1 in each Faculty) to be responsible for coordinating the implementation of the Faculties’ marketing and recruitment operational plans. Working with the Faculty Business Managers and Programme Leaders the successful applicants will ensure activity supports delivery of the objectives across student recruitment, school/college and other stakeholder engagement/liaison.

The post holders will provide an integral link between the Faculties and central marketing to gather and effectively use recruitment data and market intelligence, to coordinate recruitment events and to develop marketing materials.

The successful candidates will be positive thinkers, excellent communicators, well-versed with the task of recruitment and successful marketing in Higher Education, and fully able to enthuse and inspire applicants about the work of the Faculty of Arts, Science and Technology and the Faculty of Social and Life Sciences here at Glyndwr.

Additional information 

The Faculty of Arts, Science and Technology at Wrexham Glyndwr University can trace the tradition of innovation in the Arts and Sciences back to the original Wrexham School of Science and Art first opened in 1887. The faculty are a pioneering group of individuals each driven by a spirit to support and develop the creative and technological industries through expertise and inventiveness. Students are welcomed into an environment of co-creation, where ‘hands-on’ and practical experience supports every aspect of teaching and learning, whether this is through the contemporary facilities at the university to create realistic scenarios, or through industry visits, studies or competitions. Cross-disciplinary research work and collaborations are common between departments and a diverse variety of specialisms exist within the Faculty.

The Faculty of Social and Life Sciences at Wrexham Glyndwr University provides a learning environment which allows for students to engage with inspirational teaching and applied research excellence, enabling students to become graduates who transform lives, organisations and communities in their sector. The Faculty is passionate about the needs of society and dedicated to ensuring every opportunity is available for our students and graduates to make a real difference to people and industry. Gaining practical skills and experience in real life situations is key to all our programmes. Our students are encouraged to challenge convention and work innovatively as they explore the latest theories, ideas and techniques that drive continuous development within their sector putting our graduates on a path to become the leaders of tomorrow. The Faculty’s wealth of experience in industry and practice is used to advise organisations in the region and further afield. These partnerships are key to supporting the progression and development of our students and graduates’ careers.

The ability to communicate in Welsh is desirable for this post.

Further details:    Ffurflen Gais Gymraeg     Swydd Ddisgrifiad/Job description    
Email details to a friend

Wrexham Glyndwr University is an equal opportunities employer and positively encourages applications from suitably qualified and eligible candidates and will ensure applicants will not be discriminated against due to their protected characteristics under the Equality Act 2010. The University will make all efforts to meet your access requirements, please contact our Human Resources Team as soon as possible to discuss any adjustments you may need. 

We welcome applications in Welsh and English. Any applications submitted in Welsh will not be treated less favourably than applications submitted in English.


Job Notifications

Login