Rhagair yr Is-Ganghellor

Rwyf wrth fy modd eich bod chi'n ystyried gwneud cais am swydd yn ein Prifysgol, gan weithio mewn sefydliad uchelgeisiol a llwyddiannus i ddarparu profiad o ansawdd uchel i fyfyrwyr.

Mae Prifysgol Glyndwr Wrecsam yn dechrau cyfnod newydd cyffrous yn ei hanes ac mae’n hyrwyddo rhagoriaeth academaidd trwy ystod eang o gyrsiau arloesol sy’n berthnasol i ddiwydiant. Mae ein rhanbarth yn prysur troi’n ganolbwynt economaidd o bwys, sy’n fwrlwm o ddyfeisgarwch, creadigrwydd ac uchelgais a’n nod yw bod yn rhan bwysig o'i dwf wrth i ni weithio gyda diwydiant a'r llywodraeth i harneisio'r doniau sylweddol sydd i’w cael yma.

Er mai Prifysgol Glyndwr Wrecsam yw un o'r prifysgolion mwyaf newydd yn y wlad, wedi’i sefydlu yn 2008, mae ei hanes yn mynd yn ôl i'n coleg sefydlu yn y 19eg ganrif (1887) pan elwid ni'n Ysgol Gwyddoniaeth a Chelf Wrecsam. Enw ein bwyty ar y campws yw 1887 i ddathlu hyn ac mae ein gallu i gyfuno pynciau yn y meysydd creadigol a thechnolegol mor wir heddiw ag yr oedd pan ddechreuon ni gynnig graddau yn 1924.

Mae llawer mwy o feysydd disgyblaeth wedi'u hychwanegu dros y blynyddoedd, gan gynnwys Peirianneg, Gwyddorau Cymdeithasol ac Iechyd a Busnes.  O gychwyn gyda’n campysau Wrecsam yn 2008, mae gennym bellach safleoedd yn Llanelwy a Llaneurgain yng Ngogledd Cymru. Adlewyrchir ein lleoliad yn rhanbarth trawsffiniol Cymru a Lloegr yng nghyfansoddiad ein myfyrwyr a’n timoedd o staff.

Ein hethos yw cynnig dysgu sy'n gysylltiedig â gwaith, ymchwil sy'n berthnasol i'r diwydiant ac addysgu ymarferol, i'n myfyrwyr, mewn amgylchedd cefnogol sy'n diwallu anghenion unigol. Os gallwch chi uniaethu gyda'r gwerthoedd hyn, sy'n treiddio ein meysydd academaidd a’n gwasanaethau proffesiynol, hoffem glywed gennych.

Mae ein staff yn cael cyflogau cystadleuol, gyda darpariaeth pensiwn o safon uchel a gwyliau ardderchog ochr yn ochr ag ystod o fanteision cymdeithasol a llesiant i staff. Yn ôl ein harolwg gweithwyr cyflogedig diweddar, mae 85% o'n cydweithwyr yn ystyried bod y Brifysgol yn lle da i weithio, sef 5% yn uwch na meincnod y sector.

Beth bynnag y bydd eich swydd yn y Brifysgol, gobeithio os byddwch chi’n ymuno â ni y byddwch yn deall pwysigrwydd eich cyfraniad fel rhan o'r Brifysgol gyfan a'i huchelgeisiau ac y byddwch yn teimlo’n rhan o'r tîm yn gyflym iawn.

Yr Athro Maria Hinfelaar

Is-Ganghellor a Phrif Weithredwr

Prifysgol Glyndwr Wrecsam

Gweld ein swyddi wag presennol
Vice-Chancellor’s Preface

I am delighted that you are considering making an application for a post at our University, working in an ambitious, successful institution to provide a high quality student experience.

Wrexham Glyndwr University is entering an exciting new phase in its history and is driving academic excellence through a wide range of innovative and industry-relevant courses. Our region is a growing economic hub, bursting with ingenuity, creativity and ambition and we aim to be a major part of its growth as we work with industry and the government to harness the considerable talent found here.

Whilst Wrexham Glyndwr University is one of the newest universities in the country, established in 2008, its history goes back to our founding college in the 19th century (1887) when we were known as the Wrexham School of Science and Art. Our on-campus restaurant is called 1887 to celebrate this and our ability to combine subjects in the creative and technological fields is as true today as it was when we first started to offer degrees in 1924.

Many more discipline areas have been added over the years, including Engineering, Social and Health Sciences and Business.  Starting out with just our Wrexham campuses in 2008, we now have sites in St Asaph and Northop in North Wales. Our location in the cross-border region of Wales and England is reflected in the composition of our student population and staff teams.

Our ethos is to offer work-related learning, industry-relevant research and practice-informed teaching to our students, in a supportive environment meeting individual needs. If you can identify with these values, which permeate both our academic areas and our professional services, we would be very interested to hear from you.

Our staff receive competitive salaries, with high quality pension provision and excellent holidays alongside a range of staff social and well-being benefits. According to our recent employee survey, 85% of our colleagues consider the University a good place to work, which was 5% above the sector benchmark.

Whatever your job in the University may be, I hope that should you join us you will recognise the importance of your contribution as part of the whole University and its ambitions and that you will quickly feel part of the team.

Professor Maria HinfelaarProfessor Maria Hinfelaar - VC

Vice-Chancellor & Chief Executive

Wrexham Glyndwr University

View our current vacancies