View All Vacancies

Swyddog Datblygu Prosiect/ Project Development Officer

Menter/Enterprise

Location:  Wrecsam/Wrexham
Salary:  £24,286 to £28,100 per annum pro rata
Closing Date:  Wednesday 30 May 2018
Reference:  1718102

Swydd dros dro tan fis Chwefror 2020, 32 awr yr wythnos. 

Ystyrir rhannu swydd.

Bu Prifysgol Glyndwr Wrecsam yn llwyddiannus yn ei chais prosiect drwy Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru. Nod y prosiect hwn yw datblygu clystyrau o fusnesau garddwriaeth sy'n ymwneud ag estyn oes silff cynnyrch a lleihau gwastraff cynaeafu.

Bydd y Swyddog Datblygu Prosiect yn gyswllt â busnesau a rhanddeiliaid eraill, gan drefnu digwyddiadau a hyfforddiant a chynnal y gronfa ddata o randdeiliaid.

Mae'r swydd hon yn swydd newydd bwysig yn y diwydiant garddwriaeth yng Nghymru ac mae'n gyfle gwych i ddatblygu strategaethau cadwyni cyflenwi. 

Am ragor o wybodaeth am y gwaith sy'n digwydd ym Mhrifysgol Glyndwr Wrecsam, ewch i:

www.glyndwr.ac.uk/ 

Am ragor o fanylion, cysylltwch â Jane Edwards, e-bost: j.edwards@glyndwr.ac.uk

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw dydd Mercher 30 Mai, cynghorir ymgeiswyr i ymgeisio'n gynnar, rydym yn cadw'r hawl i gau swydd wag cyn y dyddiad cau os derbynnir nifer fawr o geisiadau.

Mae sgiliau iaith Gymraeg yn ddymunol ar gyfer y swydd hon.

Disgwylir i gyfweliadau gael eu cynnal ddydd Mawrth 5 Mehefin 2018.

I wneud cais yn Gymraeg, cwblhewch y ffurflen atodedig a'i dychwelyd at jobs@glyndwr.ac.uk

Ariennir y swydd hon yn rhannol drwy Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru 2014-2020 a gyllidwyd gan Lywodraeth Cymru a’r Undeb Ewropeaidd.Temporary position until February 2020, 32 hours per week

Job share considered.

Wrexham Glyndwr University has been successful in its project application through the Welsh Government Rural Communities - Rural Development Programme 2014-2020, which is funded by the European Agricultural Fund for Rural Development and the Welsh Government. The aim of this project is to develop clusters of horticulture businesses involved in increasing product shelf life and reducing harvest waste.

The Project Development Officer will provide liaison with businesses and other stakeholders, organising events and training and maintaining the stakeholder database.

This post is an important new role in the Welsh horticulture industry and represents a significant opportunity to develop the strategies of supply chains.

For further information about the work taking place in Wrexham Glyndwr University, see:

www.glyndwr.ac.uk

For further details please contact Jane Edwards, email: j.edwards@glyndwr.ac.uk

Closing date for receipt of applications is Wednesday 30 May, applicants are advised to apply early, we reserve the right to close a vacancy prior to the closing date if a high number of applications are received.

Welsh language skills are desirable for this post.

Please be aware that interviews are being scheduled for Tuesday 5 June 2018.

This post is part-funded through the Welsh Government Rural Communities -Rural Development Programme 2014-2020, which is funded by the Welsh Government and the European Union. 

Further details:    Swydd Ddisgrifiad/Job Description     Ffurflen Gais Gymraeg    
Email details to a friend

Wrexham Glyndwr University is an equal opportunities employer and positively encourages applications from suitably qualified and eligible candidates and will ensure applicants will not be discriminated against due to their protected characteristics under the Equality Act 2010. The University will make all efforts to meet your access requirements, please contact our Human Resources Team as soon as possible to discuss any adjustments you may need.

We welcome applications in Welsh and English. Any applications submitted in Welsh will not be treated less favourably than applications submitted in English.


Job Notifications

Login